Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

1. Wprowadzenie
Określone poniżej warunki tworzą podstawę do realizacji sprzedaży i dostaw przez firmę SERWO AUTOMATYKA Maćkowska-Smardz Iwona, zwaną dalej Dostawcą . Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą wiążące zarówno dla Dostawcy, jak i dla nabywcy. Dostawcę nie będą obowiązywały jakiekolwiek warunki określone przez nabywcę, chyba że takie warunki zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy Dostawcą i nabywcą. W przypadku gdy nabywcą jest konsument w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141 poz. 1176) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw będą miały zastosowanie z zachowaniem przepisów tej ustawy, dalej zwanej jako ustawa o sprzedaży konsumenckiej. W takim przypadku pojęcie nabywcy odnosi się również do konsumenta.

2. Obowiązuje pisemna forma złożenia zamówienia u Dostawcy. Dostawcy przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych, terminowych lub komercyjnych.

3. Warunki podstawowe
Nasze ogólne warunki dostawy mają zastosowanie do kontraktów sprzedaży zawartych pomiędzy Dostawcą a nabywcą oferowanych przez nas towarów (klientem). Wszelkie zmiany lub modyfikacje ogólnych warunków sprzedaży mogą być dokonane tylko po pisemnej zgodzie uprawnionego reprezentanta Dostawcy.

4. Parametry techniczne
Z uwagi na ciągły rozwój oferty, wszystkie dane techniczne i parametry podane w katalogu Dostawcy oraz na stronie www.serwoautomatyka.com.pl mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

5. Ceny i warunki płatności
O ile nie jest to określone inaczej, wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. Podane w ofercie ceny mogą ulec uaktualnieniu w przypadku zmian kursów walut. Warunki płatności ustalane są dla każdego klienta indywidualnie i są pisemnie określone w ofercie.

6. Dostawa i odpowiedzialność za towar
Przesyłki dostarczane są na adres siedziby zamawiającego lub na inny adres pisemnie wskazany na zamówieniu. Termin dostawy określany jest pisemnie na potwierdzeniu zamówienia. Dostawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach wynikłe z czynników niezależnych od dostawcy, w szczególności za opóźnienia w procesie produkcyjnym producentów oferowanych wyrobów, opóźnienia w transporcie wykonywanym przez podmioty trzecie, opóźnienia w odprawie celnej importowanych przez dostawcę urządzeń. Na pisemne życzenie Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona do wartości towaru określonej na fakturze, opłata dodatkowa wynosi wówczas 1% od sumy ubezpieczenia.

7. Prawo własności
Do czasu realizacji pełnej płatności przez Nabywcę towar stanowi własność Dostawcy.

8. Anulowanie i zwrot zamówionego towaru
Nabywca nie ma prawa odstąpić od realizacji zamówienia, jednakże dostawca może wyrazić zgodę na takie odstąpienie. Zamówienia mogą być anulowane przez klienta wyłącznie po wydaniu pisemnej zgody przez dostawcę. Zwrot zamówionego towaru może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela dostawcy. W przypadku wydania zgody przez dostawcę na zwrot zamówionego towaru, dostawca obciąży nabywcę kwotą 25% wartości towaru. Zamówienia o wartości całkowitej (całościowa wartość faktury) poniżej 200,00 PLN netto (bez kosztów transportu) nie mogą być zwracane. Produkty w wykonaniu Ex, produkty wykonane na specjalne zamówienie oraz produkty nie posiadające oryginalnego opakowania nie mogą być zwracane.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie produktów lub niewłaściwego wykonania umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji lub utraty zysku.

10. Gwarancja
Na oferowane przez nas wyroby udzielamy 6 miesięcznej gwarancji liczonej od daty wystawienia faktury sprzedaży obejmującej kontrakt. Zobowiązania dostawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru. Żarówki, palniki ksenonowe, diody LED i inne źródła światła nie są objęte gwarancją, nawet jeżeli są zamontowane na stałe w sprzedawanych przez dostawcę urządzeniach. Uszkodzenia mechaniczne nie są objęte niniejszą gwarancją. Jakakolwiek ingerencja w budowę, lub naprawa urządzeń przez osoby nieupoważnione przez dostawcę, skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Zwrot reklamowanych urządzeń odbywać się może wyłącznie na koszt nabywcy. Wysyłka reklamowanych przez nabywcę urządzeń do siedziby producenta odbywać się będzie na koszt nabywcy, której wysokość każdorazowo zostanie ustalona przez dostawcę. Dostawa uznanych przez producenta lub dostawcę, reklamowanych urządzeń, które zostały naprawione lub wymienione na nowe, odbywać się może wyłącznie na koszt nabywcy. Dostawcy przysługuje prawo wyboru sposobu wykonania uznanej przez dostawcę gwarancji, poprzez naprawę, wymianę na nowy lub zwrot wartości w formie pieniężnej określonej na fakturze sprzedaży, wadliwych urządzeń. Niedopuszczalna jest cesja roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych. Zgodnie z Art. 558 § 1 odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

11. Częściowa nieważność
W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

War.: 28-08-2013

 

 

Dostępność produktów, czas realizacji i metody płatności

1. Dostępność produktów

W celu zapewnienie maksymalnej szybkości dostaw staramy się aby oferowane przez nas produkty były dostępne z krajowego magazynu. Ze względu na specyfikę asortymentową niektóre z oferowanych produktów mogą być dostępne jedynie z magazynów producentów lub wytwarzane są na zamówienie specjalne. W związku z tym, termin realizacji poszczególnych zamówień, w przypadku braku ich dostępności z krajowego magazynu jest każdorazowa potwierdzany po złożeniu zamówienia. Istnieje również możliwość potwierdzenia dostępności towaru przed złożeniem zamówienia:

telefonicznie pod numerem: +48 608 356 952

lub poprzez pocztę email: oferty@serwoautomatyka.com.pl

2. Faktury i paragony

Oferta prezentowana na stronie internetowej www.serwoautomatyka.com.pl oraz w sklepie internetowym sklep.serwoautomatyka.com.pl skierowana jest tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw będących spółkami prawa handlowego oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą. Serwis nie obsługuje konsumentów w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141 poz. 1176). Do każdej transakcji wystawiamy fakturę VAT. Prezentowane na naszej stronie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT (23%). Kwota na końcowej fakturze VAT powiększona jest o należny podatek VAT (23%).

3. Koszty dostawy

Dostawy na terenie Polski realizowane są poprzez spedytora DPD.
Koszty dostaw:
dla paczek o wadze do 30 kg - 23,00 PLN netto
dla paczek powyżej od 31 - 50 kg - 55,00 PLN netto
dla paczek pobraniowych do ceny dostawy doliczana jest kwota 5,00 PLN netto
dla standardowych palet o całkowitej masie do 700 kg - 240 PLN netto

4. Czas realizacji zamówień

Produkty dostępne z magazynu dla zamówień składanych do godz. 13, wysyłane są tym samym dniu (przy spełnieniu wymogów dotyczących warunków płatności). Standardowy termin dostawy dla spedytora z usług którego korzystamy - DPD - wynosi jeden dzień roboczy. Dla pozycji niedostępnych aktualnie z krajowego magazynu, termin dostawy wynosi około 7 dni roboczych, pod warunkiem dostępność ich w magazynie producenta. Szczegóły dotyczące kosztów i dostępności towaru z magazynu producenta prosimy potwierdzać z handlowcem:

telefonicznie pod numerem: +48 608 356 952

lub poprzez pocztę email: oferty@serwoautomatyka.com.pl

5. Sposoby płatności

Oferujemy następujące typy płatności:
płatność na podstawie faktury proforma na nasz rachunek bankowy
płatność za pobraniem (po akceptacji przez nasz dział sprzedaży)
dla klientów spełniających określone warunki oferujemy odroczoną płatność - 21 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży (po akceptacji przez nasz dział sprzedaży)